KURUMSAL

2018 TÜZÜK

TOROSLAR ZİRVE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ/DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Şubeleri

Madde 1

 1. Derneğin adı;  TOROSLAR ZİRVE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ/ DERNEĞİ ‘ dir.
 • Derneğin merkezi MERSİN ‘ dedir.
 • Derneğin tanıtım renkleri : KIRMIZI-SİYAH ‘ dır.
 • Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2

Derneğin Çalışma Amacı

          1. Dağcılık ve diğer doğa sporları branşlarında Temel Eğitim ve Uzmanlık Kursları açmak, amaçlarına uygun olarak bu spor dallarında etkinlikleri organize ederek programlar yapmak ve ülkemizin doğa güzelliklerini gezip görerek , araştırarak,  korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak , faaliyetler ve eğitimler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

          2. Dağcılık ve diğer doğa sporlarının engeli olan bireyler de dahil olmak üzere her yaş grubunda, bilgili/bilinçli bir biçimde, doğru temeller üzerinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

         3. Dağcılık ve diğer doğa sporları branşları ile ilgili projeler geliştirmek ve topluma sunmak amacıyla kurulmuştur.

         4. Dernek doğaya zarar verici faaliyetler içinde bulunmaz.

         5. Dernek siyasetle uğraşmaz.

Derneğin Çalışma Konuları

         Dernek, spor ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere, spor kulüpleri için 5253 sayılı Dernekler Yasasının 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde faaliyet gösterir.

         Dernek amacına uygun olarak üyeler arasındaki bağları ve birlikteliği pekiştirmek amacı ile sosyal etkinliklerde bulunmak. Kültür ve Eğitim gezileri, sergiler, yemekli-yemeksiz toplantılar, seminerler, paneller, dinletiler, slayt ve film gösterileri düzenlemek.

         Yabancı kulüp ve sporcular ile işbirliğine girilerek, Türk dağ ve doğa turizminin gelişmesine yönelik dağcılık etkinlikleri ve doğa sporlarını organize etmek ve ülkemizi tanıtmak amacı ile dağ ve doğa sporları kapsamında  rehberlik hizmetleri vermek.

        Dağcılık ve diğer doğa sporları branşları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt ve diğer dokümanların arşivini oluşturmak.

        Bu spor dallarını tanıtabilmek amacı ile dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak. Çevre ve çevre bilincinin yerleşmesi amacı doğrultusunda basınımıza ve toplumun tüm kesimlerine yol gösterici çalışmalarda bulunmak.

       Dağcılık ve diğer doğa sporları branşlarında eğitimler düzenlemek.

        1. Dağcılık

 • Kaya Tırmanışı
 • Kar-buz ve mix tırmanışı
 • Alpin tırmanışı
 • Yüksek İrtifa Tırmanışı
 • Sportif Tırmanma (Sport Climbing)
 • Kampçılık
 • Yön Bulma(Orienteering)
 • Doğa yürüyüşü(Trekking)
 • Kanyon Geçişi(Canyoning)
 • Mağaracılık
 • Dağ Bisikleti
 • Diğer dağcılık disiplinleri

        2. Su Sporları ;

 • Akarsu Sporları
 • Rafting
 • Kano
 • Sörf (Wind Surf)
 • Sualtı sporları, dalış
 • Yüzme
 • Diğer Su Sporları

  3. Kış Sporları ;

 • Alp ve Kuzey Disiplini
 • Tur Kayağı
 • Snowboard
 • Paten
 • Diğer Kış Sporları

         4. Yeni gelişmekte olan diğer doğa sporları

        Yurt içinde ve yurt dışında her türlü dağcılık ve doğa sporları etkinliklerinde bulunmak.

        Doğa yürüyüşleri düzenlemek.

        Üyelerine, ‘Dağcılıkta Arama Kurtarma’ eğitimi vermek ve dağda arama kurtarma ekibi kurmak.

        Kurtarma esnasında ilkyardım yapmak, ilkyardım konusunda eğitim vermek.

        Arama kurtarma ve ilk yardım konusunda eğitmenler, kişiler ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim faaliyetleri yapmak.

        Dağcılık ve diğer doğa sporları branşları ile ilgili seminerler, toplantılar, dia ve fotoğraf gösterileri yapmak.

        Doğal hayat ve çevrenin korunması , belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak , diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak koruma , araştırma , eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.

        Kültürel çevremizin korunması ,araştırılması ve belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde koruma , araştırma , eğitim vb. faaliyetleri düzenlemek.

        Bu spor dallarını tanıtabilmek amacı ile dergi , bülten , gazete ,broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak. Çevre ve çevre bilincinin yerleşmesi amacı doğrultusunda basınımıza ve tüm kesimlerine yol gösterici çalışmalarda bulunmak.

        Dağcılık ve diğer doğa sporları branşları ile ilgilenen diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak; her türlü teorik, pratik ve teknik konularda iletişimde bulunmak.

Derneğin Çalışma Biçimi

Dernek çalışma alanları doğrultusunda;

 • Üyelerine yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişiler aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek,
 • Aylık ve yıllık programlar yapmak,
 • Yurtiçinde aktiviteler yapmak,
 • İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak,
 • Konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak,
 • İnternet üzerinde web sayfası açmak , haberleşme grupları oluşturmak,
 • Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak,
 • Bağış, yardım ve kredi temin etmek,
 • Merkezi idare ve taşra teşkilatında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak
 • Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak zorunlu malzemeleri temin etmek ve bunları günlük kira karşılığı kulüp üyelerine kiralamak yetkisine haizdir.

       Dernek bu konularda kâr ve spekülasyon amacı olmaksızın taşınmaz mal alımı ve satımı yapabilir taşınır ve taşınmaz mal kiraya verebilir. Gerekli ve zorunlu işlemleri yaparak ve izin alarak üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir.

       Dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 3: Dernek/kulüp dağcılık başta olmak üzere spor alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 4: Yürütme birimleri yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve yürütme birimleri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi görevlisi kulüp genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevleri yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilir. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyeleri olması şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasını ve bu görevler için zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

Kulüplerin Yürütme Birimlerinin Görevleri

Madde 5: Kulüplerin yürütme birimlerine kulüp hizmetlilerinin gerektiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak yeter sayıda istihdam yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Genel Sekreter

Kulüp Saymanı

Kulüp Doktoru, yardımcısı, sağlık personeli

Spor Direktörü

Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri

Teknik yönetici ve öğreticiler

Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 6: Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

Genel Sekreter: Spor mevzuatı uyarınca yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçları hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmet faaliyetleri ile kulüp hizmetlerinden sorumlu görevli ve yetkili yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, ropörtörlük ve sekreterya görevini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz, başkan adına yazışmaları yürütemez.

Kulüp Saymanı: Kulübün hesap muamelat gelir-gider sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli eleman olup genel sekretere karşı sorumludur.

Kulüp Doktoru: Sağlık personeli ve yönetim yürütme personeli ile   katılanların ve     yarışmacıların sağlık muayene tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dahil doktorluk hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

Spor Direktörü: Spor kulübünün profesyonel futbol hariç faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif yarışmalarda ilgili spor faaliyetlerini ve hizmetlerini yürütmekle görevli genel sekretere karşı sorumludur.

Tesis Malzeme Yöneticileri ve Görevleri: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyete hazır halde bulundurulması güvenlik bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

Teknik Yönetici ve öğreticiler: Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde ve spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirir. Bunlar genel kaptanlar veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi ve kurula karşı sorumludur.

Kaptanlar: Genel kaptanla görevi aynı olup birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

Kulüp Danışmanları

Madde 7: Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili spor, hukuk, sağlık v.b. konularda danışman olarak görevlendirilirler. Bunların bilgili ve uzman kişiler olmasına dikkat edilir. Kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili görüş vermekle görevlendirilirler.

Kulüp Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 8: Kulüp danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirebilir. Bu kişilerin uzman kişiler olmasına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması gerektiğinde yönetim kurulu karar verir. Danışma kurulları yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup, yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludur.

Kulüp Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 9: Kulüp temsilcileri il, ilçe, mahalle ve semtlerde kamu kuruluşları özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirirler. Temsilcilerin çevrelerinde ve taraflarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulu ve yürütme biriminin hizmetleri ile ilgili olmak üzere kişiler kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürülmesi ile kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesi ile görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 10

Asil üye , fiil ehliyetine sahip bulunan , derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve Türk ceza kanunu ve medeni kanuna göre yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olan her Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez ; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

         Onur üyesi, asil üyelik vasıflarını taşıyan ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile üyeliğe hak kazanan derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilir.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla yada mesaj mail olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğe üye olabilmek için aday üyenin, genel kurulda kabul edilen yıllık aidat ücretini ödemeyi kabul etmesi gerekir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

        Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklere aktif olarak katılmayı amaçlayan, bunun için gerekli niteliklere sahip ve Dernek üyeliğine engel hali bulunmayan herkes Derneğe üye olabilir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

        Üye olma vasıflarını taşıyan üye adayı, üyelik başvuru formunu doldurarak Yönetim Kuruluna teslim eder. Üye adayının başvurusu, en geç 30 (otuz) gün içerisinde Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür. Bu görüşmenin sonucu üyeliğe kabul ya da ret olarak karara bağlanır ve ilgili karar üye adayına posta ya da e-posta ile bildirilir.

        Üyeler, üyeliğe kabul kararlarını takip eden ilk 1 (bir) aylık süre içinde toplanacak olağan veya olağanüstü genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

        Dernek üyeleri, aidatlarını ve varsa diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük ‘e aykırı davranmamak ve dernek demirbaşı niteliğindeki faaliyet malzemelerini özenli kullanmak ve faaliyet sonrasında zamanında Yönetim Kuruluna iade etmekle yükümlüdürler.

        Dernek asil üyeleri , hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar asaleten kullanılır.

        Üyelerin genel kurullarda seçme ve seçilme haklarının olması için üyelik aidatlarını düzenli ödemiş olmaları zorunludur.

        Asil üyelere, dernekte üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilebilir.

        Onur üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur ve aidat ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır ancak diledikleri takdirde aidat verebilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde 11

         Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

         Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12

        Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

       Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez

       Üyelikten çıkarılan kişi ilgili kararın kendisine tebliğini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula itiraz edebilir. İlgili itiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Bu süreçte kişinin üyeliği ve üyelikten kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri devam eder.

Derneğin organları

Madde 13

      Derneğin Organları;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

       Yukarıda belirtilen organların görev ve sorumlulukları Derneğinin kanun önündeki tüm sorumluluklarının muhatabıdır ve bu sorumluluklar diğer birimlere devredilemez.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 14

       Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup ; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

       Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

       Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

       Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isim listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanı, elektronik posta veya yazılı bildirim yöntemlerinden biriyle bildirilir. Ayrıca Dernek üyelerinin haberleşme e-posta grubu olan toroslarzirve@hotmail.com ve Derneğin resmi web sitesinden, facebook sayfasından ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

        Genel Kurul toplantısı ilânda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

        Toplantı yeter sayısı Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin üye sayısının yarısından bir fazladır ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz fakat yeter sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az altmış (60) günden fazla olamaz.

       Toplantı çoğunluğun sağlanamaması dışında bir nedenle ertelenirse, bu durum erteleme nedenleri ile beraber ilk toplantının duyurulduğu şekilde üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılması zorunludur.

       Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

       Toplantıda sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Toplantı Yönetimi ve Oylama Sistemi

Madde 15

       Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen üye listesinde adları karşısını imzalayarak Genel Kurula katılırlar. 12. maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır.

       Genel Kurul toplantısının yöntemi, yasa ve tüzük hükümleri uyarınca seçilip, görev yapan Genel Kurul Başkanlık Divanına aittir. Başkanlık Divanı bir Başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazmandan oluşur. Başkanlık divanı, Genel Kurulun düzeninin sağlanması ve korunmasında, görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesinde, önerilerin sunulmasında, görüşme ve tartışma ve oylamalardaki demokratik esaslara bağlı kalınmasında yasa ve tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla takdir yetkisine sahiptir.

        Başkanlık Divanı üyeliklerinin Genel Kurul sırasında herhangi bir biçimde boşalması halinde yalnızca boşalan üyelikler için derhal seçime gidilir. Seçimi divan başkanı, yoksa başkan vekili, yoksa toplantıyı açmış Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirmiş olduğu kişi, bunlar da yoksa toplantıda hazır bulunan ve toplantıya katılma hakkında sahip en kıdemli üye seçimi yönetir.

        Kural olarak oylar açık oylama ile belirlenir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimlerine ilişkin oylamalar Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça açık oylama ile yapılır. Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazladır. Yasalarda ve tüzükte farklı karar yeter sayısı arayan hükümler saklıdır.

        Derneğin feshi ve Tüzük değişiklikleri için toplantı karar sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.

        Oylama sonucu kabul edilen karara karşıt oy kullanmış üyenin talebi üzerine bu durumun Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesi zorunludur. Ancak gerekçe belirtilmesi ve üye tarafından özellikle talep edilse bile gerekçenin tutanağa eklenmesi Genel Kurul tarafında ayrıca bir karar alınmadığı sürece zorunlu değildir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 16

       Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 • Dernek organlarını seçilmesi,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin aynen ya da değiştirilerek onaylanması,
 • Kültürel faaliyetler için Dernek yıllık gelir bütçesinin %25’inden fazla bütçe kullanımı gerekmesi halinde bu bütçenin onaylanması
 • Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi,
 • Disiplin Kurulu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi,
 • Yönetim Denetleme Disiplin Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
 • Dernek aidat tutarının belirlenmesi,
 • Yönetim Kuruluna şube kuruluşu için yetki verilmesi,
 • Derneğin  federasyon,  platform, konsey, birlik, vakıf ya da derneklere katılması veya ayrılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurullarına yetki verilmesi,
 • Tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Dernek çalışmaları için hazırlanacak yönetmeliklerin görüşülmesi, onaylanması veya iptal  edilmesi,
 • Derneğin feshedilmesi,
 • Mevzuatta veya tüzükte Genel Kurula verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

        Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar toplantı tutanağına yazılır ve Genel Kurul başkanlık divanı tarafından imzalanarak toplantı sonunda diğer belgeleri ile beraber Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

        Yönetim veya Denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği en geç 30 (otuz) gün içinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul kendi özel gündemi ile toplanır ve Olağan Genel Kurul toplantı usulleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

Madde 17

        Yönetim Kurulu her iki senede bir Ekim ayında gerçekleştirilen Genel Kurulda açık oyla 100 kayıtlı üyeye kadar 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek,101 ve üzeri kayıtlı üye için 7 (yedi) asil 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda sadece Derneğin asil üyeleri yer alır.

       Oylama ile seçilen Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra en geç 1 (bir) hafta içinde toplanarak aralarında açık oyla Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Sekreter ve Üyeyi seçerler. Yönetim Kurulu ayrıca Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için Dernek üyelerini görevlendirilebilirler, kurullar, komisyonlar oluşturabilir.

       Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur. Ancak boşalmalar nedeniyle Yönetim Kurulunun üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hâkimi, 3 (üç) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

       Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzükte aksi belirtilmedikçe hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile karar alır. Üst üste 3 (üç) toplantıya önceden yazılı mazeret bildirmeden katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararı ile yönetimdeki görevinden çekilmiş sayılabilir. Alınan kararlar usulünce karar defterine işlenir.

Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri

       Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 • Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 1. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 1. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 1. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetleme Kurulunun Teşkili ,Görev ve Yetkileri

Madde 18

       Denetleme kurulu Genel Kurulda asil üyeler arasından açık oylama ile 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

       Denetleme Kurulu seçilmesini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde toplanıp görev dağılımı yapar ve aralarında bir başkan seçer. Denetleme kurulu asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur. Ancak boşalmalar nedeniyle Yönetim Kurulunun üye tam sayısı 3 (üç) üyenin aşağısına düşerse yeniden seçim yapılması için Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulunun Görevleri ve Yetkileri

       Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

       Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

Madde 19

Disiplin Kurulu Genel Kurulda asil üyeler arasından açık oylama ile 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

       Disiplin Kurulu seçilmesini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde toplanıp görev dağılımı yapar ve aralarında bir başkan seçer. Disiplin kurulu asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur. Ancak boşalmalar nedeniyle Yönetim Kurulunun üye tam sayısı 3 (üç) üyenin aşağısına düşerse yeniden seçim yapılması için Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

       Disiplin Kurulu’na itirazlar ve istemler, işlemin yazılı bildirimini izleyen bir hafta içinde yazılı ve gerekçeli olarak verilir.

       Disiplin Kurulu, üyelerinden birini, yanların görüşünü almak için görevlendirir. Kurul gerekirse sözlü savunmaya çağırabilir. Yazılı savunma alınmadan ya da istenip de verilmekten kaçınıldığı belgelenmeden karara gidemez.

       Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanıp katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır. Üyeliklerde boşalma durumunda sıradaki yedek üye üç gün içinde göreve çağrılır. Genel Kurul’a götürülen itirazlarda, itiraz edenden sonra, Disiplin Kurulu adına son konuşma yapılır. Gerekli gördüğünde olay yerinde incelemeler yaparak tanık anlatımlarına başvurabilir. Genel Başkanlık,  Disiplin Kurulu’nun çalışmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazışmalarının yerine ulaşmasına öncelik verir.

       Disiplin Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

       Disiplin yaptırımlarının türü, hangi eylem için hangi yaptırımın nasıl uygulanacağı, soruşturma ve savunma konuları ayrıntılı olarak yönetmelikle düzenlenir.

       Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulları çalışmaları ile ilgili işlemler, çıkartılacak Yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 20

       Derneğin yıllık üye aidatları genel kurul tarafından belirlenir.

       Derneğin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

 • Dernek yıllık üye aidatları.
 • Gerçek ve Tüzel kişilerin bağışları, yardımları, vasiyet ve benzeri gelirler,
 • Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ayni ve nakdi yardımlar,
 • Diğer gelirler.

        Dernek gelirleri, Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili yönetmelikler uyarınca şekli belirlenmiş alındı belgesi karşılığında toplanır. Yönetim Kurulu adına para toplamaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgesi almak için ilgili makamlara başvurur.

        Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları bir hafta (yedi) gün içinde Derneğin banka hesabına yatırır. Yönetim Kurulu veznesinde 5 (beş) üyenin bir yıllık aidat toplamından fazla para bulunduramaz. Fazlası bankada açılacak olan hesaba Dernek adına en geç 3 (üç ) gün içinde yatırılır.

Derneğin  Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 21

       Dernek, her biri dernekler masası yada noterden tasdikli aşağıdaki defterleri tutar:

 • Karar Defteri
 • Üye Kayıt Defteri
 • Gelen – Giden Evrak Defteri
 • Gelir – Gider Defteri
 • Demirbaş Defteri
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri

       Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

       Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 22

       Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler  ‘’Alındı Belgesi’’ yerine geçer.

       Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

       Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

        Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

        Derneğin çalışma dönemi iki olağan Genel Kurul arasındaki süreyi kapsar.

        Dernek faaliyetlerini Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak yürütür. Derneğin bütçesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu bütçe bölümleri arasında aktarma yapabilir. Uygulanan bütçenin takip eden Genel Kurulda ibra edilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu ayrıca yeni dönem için bir taslak bütçeyi Genel Kurula sunar ve onay ister.

       Dernek giderlerinin tümünün fiş, fatura, makbuz, serbest meslek makbuzu, vb. belgeler karşılığı yapılması zorunludur. Derneğin başlıca giderleri burada yazılı olan giderlerle sınırlı olmamak kaydıyla şu şekildedir: Derneğin düzenlediği eğitim ve eğitim amaçlı faaliyetlerde, tüm eğitmenlerin masraflarıdır.

       Dernek, Genel Kurul kararı olsa dahi üyelerine ya da üçüncü kişilere hiçbir şekilde borç, kredi vs. veremez. Dernek organlarında yer alan üyelere maaş, huzur hakkı vb. adlar altında hiçbir ödeme yapılamaz. Ancak gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla belirli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için ve yasal zorunluluklara uyularak üçüncü kişilere ücret karşılığında iş yaptırılabilir.

Gelir ve gider belgelerinin saklanma süresi ;

       Defterler hariç olmak üzere , dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere , kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 23

       Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulü

Madde 24

       Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 25

        Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

        Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

        Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26

        Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

        Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul çağrısında ilân edilmesi kaydıyla genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

        Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

        Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde Toroslar Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü/Derneği ” ibaresi kullanılır.

         Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda karar verilen  bir vakıf veya derneğe devredilir. Yoksa Gençlik ve Spor Müdürlüğünün önereceği Üniversite dağcılık kulüplerinden birine bağışlanır. Bunun da mümkün olmaması halinde derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

         Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

         Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

         Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm eksikliği

Madde 27

       Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu , Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

       İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar , derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin ;

Ali Rıza DEMİR Kurucu Başkan

Rıdvan ERDOĞAN Kurucu Üye 

Erkan DEMİR Kurucu Üye

Sibel İLHAN Kurucu Üye

Hatice GÜNER Kurucu Üye

Süleyman ASLAN Kurucu Üye

Süleyman SARIGÜL Kurucu Üye

Bu tüzük 27 ( Yirmiyedi ) madde ve 1 ( Bir ) geçici maddeden ibarettir.